ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 7t3 zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 7t3 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 7t3 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van 7t3 zijn vrijblijvend en 7t3 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 7t3. 7t3 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 7t3 dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen zijn voor de aangeboden producten zijn in euro`s per stuk, exclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.2 Minimale bestel-ordergrootte is € 100,- exclusief BTW
3.3 Bij een order onder € 200,- excl. BTW reken wij  € 14,95  verzendkosten.

3.4 Orders boven € 200,- excl. BTW zijn verzendkosten vrij.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten.
4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
4.3 U kunt betalen via ideal.
4.4 De betaling dient volledig binnen vijf (5) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert 7t3 de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 7t3 gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Betaling dient te geschieden zonder korting.

5. Levering
5.1 Levering door 7t3 vindt plaats binnen twee (2) werkdagen na betaling, tenzij door 7t3 anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2 Alle leveringen/artikelen worden aangeboden door een gerenommeerde en bekende pakketservice. Deze bezorgen normaliter binnen 2 werkdagen binnen Nederland.
5.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan 7t3 verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 7t3 de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs daarvan te restitueren.
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
– het artikel is ontdaan van de merk- en/of prijslabels.
– het artikel is gewassen en/of gedragen.
– u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.
– het artikel is beschadigd.
– de eventuele verpakking van het product beschadigd is.
Door 7t3 betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.

8. Garantie
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 7t3, dan wel tussen 7t3 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 7t3, is 7t3 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 7t3.

10. Overmacht
10.1 7t3 heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat 7t3 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 7t3 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien u aan 7t3 schriftelijk opgave doet van een adres,
is 7t3 gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan 7t3
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door 7t3 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 7t3 deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 7t3 in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door 7t3 vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 7t3 is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Bescherming van persoonsgegevens
12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server
en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens
strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy
strikt door ons in acht genomen. 7t3 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven
en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van 7t3 (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan 7t3.